Complexe oefening "Groepsinterview"

Stel dat je een student bent die meedoet met een projectgroep. Van je docent heb je de opdracht gekregen een bezoek te brengen aan een bedrijf (je mag zelf kiezen welk bedrijf) en hiervan een verslag te maken. Het verslag moet wel beantwoorden aan de leerdoelen van het vak.
De leerdoelen van het projectvak zijn: inzicht verwerven in de samenhang tussen maatschappelijke, technische, sociale en financiële aspecten van een organisatie

Dit betekent dat het verslag in moet gaan op:
 • de omgeving van het bedrijf (concurrenten, markt, toeleveranciers)
 • missie
 • primaire proces
 • organisatiestructuur
 • producten
 • kwaliteitsbewaking
 • personeelsbeleid
 • technische infrastructuur
 • financiële situatie
 • tevredenheid van klanten
 • e.d.

Jij zit in een projectgroep van 5 studenten en jullie gaan op bezoek bij het bedrijf. Daar hebben jullie een gesprek met de bedrijfsleider.

Volg de volgende stappen bij de voorbereiding:

 1. Oriënteer je op het bedrijf (wat is het voor een soort bedrijf, welke branche is het, lees je hier wel eens iets over in de krant, ken je mensen die er werken, ken je vergelijkbare bedrijven, kun je wat informatie vinden in brochures of op internet )

 2. Ga na wat het doel van het interview is (wat wil de docent precies in het verslag, zijn er voorbeelden van verslagen)

 3. Bedenk zo veel mogelijk vragen die samenhangen met je doel

 4. Orden deze vragen in bepaalde rubrieken

 5. Controleer de vragen op inhoud
 6. Check of de rubrieken samenhangen met je doel en stel op basis hiervan eventueel de vragen of doelen bij
 7. Controleer of de vragen op technische aspecten zoals:

  • Heldere formuleringen

  • Begrijpelijkheid

  • Geen vakjargon

  • Ondubbelzinnigheid

  • Niet suggestief zijn

 8. Formuleer alle vragen op twee manieren (open en gesloten)

 9. Bedenk ‘doorvragen’ voor het geval de respondent kort van stof.

 10. Vul je vragen aan met:

  • Opening (eventueel introductie van jezelf en doel van het interview)

  • Afsluiting (dank voor medewerking en eventuele vervolgafspraken)

 11. Maak een taakverdeling voor tijdens het interview:

  • Zorg dat elk groepslid een of meerdere rubrieken onder zijn hoede neemt

  • Zorg dat elk groepslid de antwoorden van een of meerdere vragenrubrieken notuleert

  • Spreek af wie opent

  • Spreek af wie afsluit

Tijdens het interview

 1. Zorg dat je op tijd op je afspraak bent (houdt rekening met vertragingen in het verkeer)
 2. Stel jezelf voor
 3. Stel de vragen in de afgesproken volgorde
 4. Maak er een ‘teamspel’ van en geen ‘spervuur’
 5. Zorg voor een balans tussen de ‘praatbehoeften’ van de respondent en de ‘informatiebehoefte’ van je groep
 6. Vraag om aanvullende schriftelijke informatie, als die beschikbaar is (jaarverslagen e.d.)
 7. Sluit af met een dankwoord en het toezenden van het conceptverslag

Na het interview

 1. Werk de aantekeningen zo snel mogelijk na het interview uit
 2. Ga zo snel mogelijk na het interview rond de tafel zitten om samen de aantekeningen door te spreken
 3. Maak het conceptverslag
 4. Vraag eventueel commentaar van de respondent op het concept verslag