Case 'Teksten afstemmen op doelgroep'

De werkgroep 'Studielandschap' van de faculteit Informatica heeft een haalbaarheidsstudie gedaan naar (on-)mogelijkheden van de invoering van een studielandschap. Hieronder volgt een management samenvatting van de notitie die door de werkgroep is geschreven.

Lees nu deze management samenvatting.Management samenvatting

Voor het inrichten van en samenwerken in een studielandschap zijn bepaalde keuzes en beslissingen noodzakelijk die betrekking hebben op de organisatie, het onderwijs, het onderzoek en op de betrokkenen waaronder studenten, docenten, onderzoekers en andere belanghebbenden. In deze notitie zijn enkele ideeŽn over het concept studielandschap verzameld t.b.v. de faculteit Informatica, die zicht geven op een aantal van die keuzes en beslissingen. Deze ideeŽn kunnen dienen als uitgangspunt voor discussie binnen de faculteit over de inrichting van de toekomstige leer- en werkomgeving. Door de verschillende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, internationalisering en wetenschappelijke informatievoorziening ontstond er binnen de faculteit Informatica belangstelling voor het concept studielandschap. Deze belangstelling was de aanzet voor het schrijven van de notitie studielandschap. Het studielandschap is een fysiek en onderwijskundig geÔntegreerd leer- en studiecentrum waar de bibliotheek, als informatiecentrum, deel van uit maakt. Het studielandschap wordt hier omschreven als een stimulerende leer- en werkomgeving waar studenten individueel of in groepen werken en waar docenten en onderzoekers hun werkplek hebben. De ruimten in het studielandschap zijn ingedeeld naar functie en gebruikersbehoeften. Zo worden er stilteruimten, werkplaatsen, groepskamers, werkcabines en kantinefaciliteiten onderscheiden. Het studielandschap is een ontmoetingsplaats voor studenten, docenten en onderzoekers. Hier worden kennis en vaardigheden ontwikkeld en wordt informatie gedeeld. Zelfstandig leren, individueel of in samenwerking met andere studenten, docenten en onderzoekers, wordt in een studielandschap bevorderd. Het is een omgeving die nieuwere onderwijsvormen, zoals competentiegericht onderwijs, ondersteunt. Het studielandschap draait om mensen. De mensen in het studielandschap kunnen worden opgesplitst in gebruikers, waaronder studenten en (onderwijs)medewerkers van de verschillende Informatica opleidingen, en personeel die de gebruikers ondersteunen in het leer- en werkproces, namelijk de informatiespecialisten, de faculteitsbibliothecarissen, de onderwijsmedewerkers en het facilitair personeel. Het studielandschap ondersteunt een aantal belangrijke aspecten die in de traditionele onderwijsvorm te weinig aandacht krijgen, maar in nieuwere onderwijsvormen van groot belang zijn. Deze hebben betrekking op samenwerken, praktijkervaring, actualiteit van de beschikbare informatie, communicatievaardigheden, sociaal contact, studiebegeleiding, werkomgeving en de toepassing van ICT in het onderwijs. Het inrichten van een studielandschap heeft uiteraard consequenties voor het didactisch concept van de opleidingen van Informatica. Is het management team bereid om die consequenties te dragen en zo ja hoe denkt zij dit aan te pakken? Voor het bereiken van een standpunt t.a.v. het studielandschap worden aan het MT de volgende vragen ter overweging meegegeven:

 1. Gelooft het MT in het concept studielandschap?
 2. Is het studielandschap haalbaar voor de faculteit Informatica?
 3. Moet er een vervolg komen in de vorm van een projectgroep ?
 4. Zo ja, met welke opdracht, tijdsplanning, kosten en projectplanning gaan zij dan aan de slag?Vraag:Check antwoord:

De verschillen tussen een mangement samenvatting en een gewone samenvatting zijn:
 1. Een management samenvatting is speciaal geschreven voor het management, d.w.z. dat men daarbij rekening houdt met de taken van een management, namelijk beslissingen nemen. Een gewone samenvatting is gericht op een bredere doelgroep van mogelijk geinteresseerde mensen.
 2. Een gewone samenvatting vat alle onderdelen van een verslag samen. Een management samenvatting is niet gericht op het samenvatten van alle onderdelen, maar op die onderdelen die van belang zijn voor het management, namelijk:
  • verantwoording afleggen van de werkwijze,
  • conclusies die getrokken kunnen worden, en
  • aanbevelingen die op basis daarvan gedaan kunnen worden (c.q. vragen over vervolgstappen)
 3. Een management samenvatting is altijd beperkt tot een paar pagina's. Een gewone samenvatting kan wel eens langer zijn.